Skip to main content

Rejsebestemmelser

Køb af rejse
Reservation kan ske ved henvendelse til Ans Rejser. Reservationen er bindende, når depositum er betalt. Er afrejsen mindre end 60 dage fra bestillingsdato, skal hele rejsens pris betales med det samme.I øvrige tilfælde gælder nedenstående regler.

Depositum
Betales senest 8 dage efter rejsen er bestilt.
Busrejser:  kr. 1.000 pr. person + evt. afbestillingsforsikring.
Flyrejser:  kr. 2.500 pr. person + evt. afbestillingsforsikring.
Rejser udenfor Europa:  kr. 5.000 pr. person + evt. afbestillingsforsikring.

Restbeløb
Skal være indbetalt senest 60 dage inden afrejsedato.

Inkluderet i rejsens pris
Prisen, dens indhold og eventuelle tillæg er anført under de enkelte rejser. Alle priser er pr. person og er baseret på at 2 personer deler et dobbeltværelse.

Aflysning fra vor side
Vi forbeholder os ret til at aflyse en rejse, såfremt tvingende omstændighe-der (efter vores skøn) gør det nødvendigt, herunder ved for få tilmeldin-ger. Ved en eventuel aflysning får deltagerne besked senest 21 dage før afrejsen med tilbud om en anden rejse eller tilbud om tilbagebetaling af alle indbetalte beløb.

Hoteller
Vi samarbejder med mange overnatningssteder, hovedsagligt 3- og 4-stjernede. Overnatningsstederne er beskrevet under de enkelte rejsemål. På nogle overnatningssteder kan værelserne være forskelligt udstyret og af forskellig størrelse, ligesom der kan være forskel i beliggenhed (fx facade eller bagside). De fotos, der vises i kataloget, på hjemmesiden og på eventuel hotelhjem-meside skal derfor kun ses som eksempler og er ikke udtryk for, at alle væ-relser ser ud som det viste. Enkeltværelser er ofte små og ikke altid udstyret på samme måde som dobbeltværelser.

Vi forbeholder os ret til at skifte hotel til et andet med mindst samme standard..

Sygesikringsbevis og forsikring
Alle rejsedeltagere skal være i besiddelse af det blå EU sygesikringskort. Det påhviler den enkelte rejsedeltager selv at tegne øvrig relevant forsik-ring, herunder bl.a. rejseforsikring, ulykkesforsikring, specialforsikring for eget udstyr (fx cykel), forsikring for lejet udstyr mv. Ans Rejser anbefaler at du tegner de nødvendige forsikringer. Ans Rejser sælger forsikringer gennem Europæiske Rejseforsikring. Vi tager forbehold for eventuelle prisændringer.

Pas / Visum
På alle rejser udenfor Danmark skal der medbringes pas. Det er den enkelte rejsedeltagers ansvar selv at undersøge eventuelle krav til visum.

Medicin
Husk at medbringe nødvendig medicin. Medicinen skal være i håndbaga-gen og medbringes i originalpakningen. Ved rejser til Schengenlande skal der for visse former af medicin udstedes et såkaldt medicinpas. Dette fås ved henvendelse til dit apotek.

Pladser i bussen
Pladsreservation foretages samtidig med bestillingen af rejsen og koster kr. 95  per person. Hvis du gerne vil sikre dig et bestemt sæde i bussen, kan vi kun opfordre til at bestille så tidligt som muligt. Hvis du ikke ønsker pladsbestilling, tildeles der en fast plads som vil fremgå af det endelige rejsebevis, I vil modtage sammen med en afrejseinforma-tion ca. 8 dage før afgang.Hvis rejsen starter i en tilslutningsbus, er den faste plads først gældende, når man er i destinationsbussen. Vi tager forbehold for ændringer og bustyper.

Udeblivelse, manglende pas, visum mv.
Udeblivelse ved afrejse, manglende rejsedokumenter mv. kan medføre at du ikke kan deltage på rejsen. Der ydes ikke refusion af det indbetalte beløb i disse tilfælde.Afvises en gæst under rejsen som følge af ugyldigt pas, manglende visum mv., ydes der ikke refusion som følge af afbrudt rejse.Eventuel hjemtransport sker for egen regning.

Reklamationer
Eventuelle klager skal fremsættes omgående overfor rejselederen / tur-lederen. Der modtages ikke klager over uensartede værelser. Såfremt et problem ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen genfremsæt-tes hurtigst muligt og senest 14 dage efter hjemkomst til Ans Rejser. Er du ikke tilfreds med vores behandling eller afgørelse af klagen, kan du anke sagen til PAKKEREJSE-ANKENÆVNET, Røjelskær 11, 2840 Holte, tlf. 4546 1100.

Rejsegarantifond
Vi er medlem af Rejsegarantifonden, medlemsnummer 1731. Vi opfylder dermed alle gældende krav til sikkerhedsbestemmelser og økonomi.Gebyr til Rejsegarantifonden er inkluderet i rejsens pris.

Ansvarsforsikring
I henhold til Lov nr. 472 om pakkerejser, gældende for alle rejser i dette program, har Ans Rejser tegnet udvidet ansvarsforsikring gennem Europæi-ske Rejseforsikring A/S.

Forbehold
Ret til ændringer til rejseruter, transportform, overnatningssted, program, datoer, priser mv. forbeholdes, såfremt der måtte være forhold, som nød-vendiggør dette. Ans Rejser kan ikke drages til ansvar for forsinkelser som følge af forhold, som Ans Rejser er uden indflydelse på, herunder trafikuheld, vejrlig mv. Ans Rejser kan ligeledes ikke drages til ansvar for force majeure. Eventuelle opståede merudgifter i sådanne tilfælde påhviler rejsedeltagerne. Der tages forbehold for eventuelle moms- og afgiftsreguleringer samt for trykfejl.

Afbestilling på grund af sygdom
Ved bestilling af rejsen kan du tegne en sygeafbestillingsforsikring hos Ans Rejser. Sygeafbestillingsforsikring skal være betalt senest samtidigt med depositum.Hvis du har tegnet sygeafbestillingsforsikring og må aflyse rejsen på grund af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som rejsedeltageren, den-nes samlever, forældre, bedsteforældre, børn eller børnebørn, refunderes alle de indbetalte penge med undtagelse af prisen på afbestillingsforsikrin-gen og eventuelt afholdt viseringsudgifter samt billetter til arrangementer mv., som ikke kan refunderes.

Afbestilling uden afbestillingsforsikring
Ved afbestilling hvor der ikke er tegnet afbestillingsforsikring, gælder følgende - fra bestilling og indtil 60 dage før afrejse:

  • Depositum tilbagebetales ikke og er mistet
  • Mindre end 60 dage inden afrejse, mistes rejsens fulde pris
Rejsekalender
Kontakt os
Adresse:
Ans Rejser
Lillehøjvej 2
8600 Silkeborg
  • Medlem nr. 1811 af Rejsegarantifonden
  • cancer.dk - Ans Rejser
  • Danmarks out door hovedstad